Algemene Voorwaarden

Home  >>  Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • DeltaVu: de verkoper/opdrachtnemer c.q. de entiteit DeltaVu (Consulting) of vertegenwoordigers, merknamen of handelsnamen daarvan.
  • Cliënt: de koper/opdrachtgever c.q. iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met DeltaVu een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie DeltaVu een aanbieding, leverantie of prestatie verricht.

Toepasbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen DeltaVu en de cliënt, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Offertes en aanbiedingen

Een offerte is een specifieke, gepersonaliseerde aanbieding gebaseerd op door de cliënt verstrekte gegevens en behoeften. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 14 dagen vanaf dagtekening, tenzij anders vermeld. Een offerte dan wel een algemene aanbieding is vrijblijvend totdat door de cliënt mondeling of schriftelijk akkoord wordt verleend, en geschiedt onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen door DeltaVu, een leverancier, onderaannemer, partner of fabrikant.

De cliënt is verplicht DeltaVu te informeren over feiten en/of omstandigheden die de inhoud van de offerte of de uitvoering van de uit de offerte voortvloeiende overeenkomst beïnvloeden. DeltaVu behoudt zich het intellectuele eigendom op de inhoud van de offerte voor.

Overeenkomsten en uitvoering

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt direct dan wel volgens een algemene of specifieke aanbieding, één of meerdere diensten of producten heeft besteld, aan DeltaVu verzoekt om werkzaamheden te verrichten, of van DeltaVu schriftelijke of mondelinge orderbevestiging heeft ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor de cliënt toegankelijk is.

DeltaVu is vrij de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. De overeenkomst eindigt wanneer de afgesproken resultaten zijn opgeleverd. Meerwerk (alle werkzaamheden of leveranties die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen, maar wel door de cliënt worden verlangd), extra kosten of minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend. Als werkzaamheden worden verricht op de locatie van of aangewezen door de cliënt, draag deze kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

DeltaVu is bij de uitvoering van een overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in de overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt dat juiste en volledige nakoming van de overeenkomst – ten gevolge van overmacht of omstandigheden die DeltaVu bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen – niet mogelijk is, hebben de partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen. Indien dit niet gebeurt, kunnen de partijen met wederzijds goedvinden de overeenkomst ontbinden, waarbij de cliënt de door DeltaVu reeds gemaakte kosten voor uitvoering dient te vergoeden.

Annulering en eigendomsvoorbehoud

Bij annulering van de overeenkomst door de cliënt is DeltaVu gerechtigd om 10% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Indien de cliënt reeds in kennis is gesteld dat (deel)levering kan plaatsvinden, maar toch annuleert, is DeltaVu gerechtigd om 100% van de prijs in rekening te brengen.

DeltaVu hoeft geen verdere diensten te verlenen en blijft eigenaar van alle door de cliënt bestelde zaken, totdat de cliënt aan diens verplichtingen heeft voldaan. Zoniet, dan heeft DeltaVu het recht om levering of nakoming op te schorten. De cliënt zal geleverde zaken of intellectuele producten niet verpanden, vervreemden, noch aan derden enig ander recht daarop verlenen, zolang het eigendom conform het voorgaande niet op de cliënt is overgegaan.

Intellectueel eigendom

Alle door DeltaVu verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen en ontwerpen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van de cliënt en mogen door de cliënt zonder voorafgaande toestemming van DeltaVu niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

DeltaVu behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden of publiek wordt gebracht. DeltaVu is gerechtigd om het vervaardigde te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld. DeltaVu is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst met een cliënt een aanbetaling te vragen, tot en met het volledige bedrag van de koopsom.

Leveringen

De levering van de bestelde diensten of producten of diensten wordt in overleg bepaald. Indien betaalde goederen of intellectuele producten niet door de cliënt worden afgenomen, mag DeltaVu vrijelijk hierover beschikken nadat dit schriftelijk aan de cliënt is medegedeeld.

Betaling

Betaling geschiedt op rekening of contant binnen een termijn van 14 dagen. Indien de cliënt niet aan diens betalingsverplichting voldoet is deze van rechtswege in verzuim en zal derhalve door DeltaVu in gebreke worden gesteld. Alle benodigde incassokosten zullen aan de cliënt worden doorberekend. DeltaVu is gerechtigd om, alvorens met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen, voldoende zekerheid tot het nakomen van betalingsverplichtingen van de cliënt te vorderen.

Aansprakelijkheid en garantie

DeltaVu zal haar activiteiten naar beste kunnen uitvoeren. Diensten, producten en gerelateerde zaken worden door DeltaVu verstrekt uitgaande van de geverifieerde toestand ten tijde van de verkoop. Op geleverde producten of goederen geldt de garantie zoals afgegeven door de oorspronkelijke fabrikant of leverancier. Op geleverde gebruikte producten of goederen is geen garantie van toepassing. Eventuele garantie vervalt indien er sprake is van niet met de bestemming van het uitgevoerde werk of product corresponderend gebruik.

In geen geval is DeltaVu aansprakelijk voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschades, noch eventuele daaruit voortvloeiende strafmaatregelen veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte diensten, (intellectuele) producten of gerelateerde zaken door de cliënt. DeltaVu draagt geen aansprakelijkheid voor schade aan of tenietgaan van informatie of objecten overgedragen voor werkzaamheden ingeval van een aantoonbare overmachtsituatie. Terugneming is niet van toepassing bij diensten noch producten. Op werkzaamheden verricht door partnerorganisaties of onderaannemers zijn de desbetreffende voorwaarden en condities van toepassing.

© 2013-2018 DeltaVu. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken, logo’s en woordmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. De informatie in deze publicatie of bijbehorende uitingen mag niet worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of met welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) of een derde die eigenaar is van een of meer handelsmerken die in deze publicatie worden weergegeven. Misbruik van handelsmerken of alle overige informatie is verboden. Informatie in publicaties en andere uitingen kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.